Általános Szerződési Feltételek – (ÁSZF)

 

Általános szabályok

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Pixelmarketing (Fekete László József ev. – székhely: 6781 Domaszék, Arany János u. 32. adószám: 67293043-1-26), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.pixelmarketing.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra.

Szerződő felek

Ezen a webhelyen található megrendelő űrlap kitöltője, mint Igénylő (vagy előfizető) és Szolgáltató között köttetik. Igénylő valós személy vagy vállalkozás. Az Igénylő honlap karbantartási szolgáltatást igényel a weboldalon erre kialakított megrendelő űrlap kitöltésével és a Szolgáltatónak történő elküldésével. Az Igénylő kijelenti, hogy az általa, magáról, vagy az általa képviselt vállalkozásról valós adatokat ad meg. Amennyiben nem így tesz, bűncselekményt követ el.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal megnevezése: https://pixelmarketing.hu
A szolgáltató neve: Fekete László József ev.
A szolgáltató székhelye: 6781 Domaszék, Arany János u. 32.
Nyilvántartási szám: 50008773
Adószáma: 67293043-1-26
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe:
fekete.laszlo @ pixelmarketing.hu
Kamarai tagság: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2017. április 7-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A pixelmarketing.hu oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a Szolgáltatótól származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogomat fenntartom, szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítem.

1.4. Rendelkezésre állás: A megvásárolt szolgáltatások a vételár megfizetése ellenében az Igénylő rendelkezésére áll, amelyeket kizárólag az igényelt domain mögött a saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

2. Szerződés létrejötte

2.1 A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatását megrendeli. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését. Ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Igénylő”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

2.2 A szerződés a megrendelés leadásának napján lép hatályba. A szerződést az Igénylő elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt az űrlap beküldésével egyidejűleg elfogadja. Jelen szerződésben foglalt jogaikat a Szolgáltató és Igénylő csak a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyásával engedményezheti.

3. Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és az Igénylő között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza az első hónapra érvényes fizetési adatokat.

3.2 A honlap karbantartás havidíja a szerződési idő alatt a szerződés megkötésének napjától egy évig változatlan marad.

3.3 Az egy éves honlap karbantartási szerződés lejártakor – előfizetői felmondás hiányában – automatikusan meghosszabbítódik a következő 12 hónappal.

3.4 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
felek közös megegyezésével;
vagy felmondással;

3.5 A díjfizetési hátralék felhalmozása nem fogadható el hallgatólagos szolgáltatás lemondásnak. Hátralék felhalmozása esetén a havi díjfizetési kötelezettség továbbra is fennáll.

3.6 Igénylő tudomásul veszi, hogy a szerződés lemondásakor nem kap visszatérítést a felmondás időpontjáig befizetett díjból.

3.7 A felek a 30 napos felmondási időben állapodnak meg, ezen időn belül egymással pénzügyileg elszámolnak. A felmondási idő leteltét követő 24 órában a Szolgáltató az Igénylőtől kapott kapcsolódási adatokat törli.

3.8 Igénylő felmondása esetén:
Igénylőnek lehetősége van 30 napos felmondási idővel és indoklással felbontani a szerződést. Az indoklásnak részletesen tartalmaznia kell az általa észlelt hiányosságokat, melyek indukálták az Igénylő részéről a szerződés felbontását. Szolgáltatás lemondása csak írásban és e-mailben lehetséges. A Szolgáltató kizárólag az általa visszaigazolt, olvasott és jóváhagyott elektronikus levelet tud elfogadni hiteles lemondásnak. (Az Igénylő visszajelzését a szolgáltatásának tökéletesítésére használja fel.)

3.8.1 Az egy éves honlap karbantartási szerződés tárgyéven belüli Igénylő általi felmondása esetén a kedvezményes havidíj visszamenőleges megvonásával jár. Azaz Igénylőnek minden hónapban a kedvezmény nélküli teljes havidíjat kell megfizetnie. Az Igénylő a felmondásával kötelezi magát a keletkezett díjkülönbség megfizetésére.

3.8.2 Az Igénylő a szolgáltatás lemondásával tudomásul veszi, hogy a karbantartás alá vont weboldalának biztonsági mentései és minden a szolgáltatással összefüggő események elektronikus feljegyzései nem lesznek elérhetőek a szerződés megszüntetésével. A garancia is érvényét veszti Szolgáltató részéről, hiszen az addig általa karbantartott weboldal már Szolgáltató felügyelete nélkül üzemel tovább.

3.9 Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató nem tart igényt késedelmi kamatra. (üzletpolitikájával ellentmond)

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 Szolgáltató az Igénylő részére folyamatos és rendszeres technikai WordPress karbantartási szolgáltatást nyújt. A karbantartások napi végrehajtási időpontja minden nap 7 és 23 óra között történik.

4.2 Szolgáltató saját adminisztrátori jogkörrel és teljes jogosultsággal rendelkező karbantartói fiókot (azaz hozzáférést) hoz létre a karbantartandó weboldalon. 

4.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

4.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

4.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat és árakat maga határozza meg. Kérem az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

4.6  A Szolgáltató az alábbi szolgáltatási díjakat számlázza: a 12 hónapra szóló honlap karbantartási szolgáltatás kedvezményes havidíja: 8.500 forint / weboldal. Kedvezményes havidíjat a Szolgáltató kizárólag a 12 hónapra szerződött Igénylőnek biztosítja. A három hónapra igényelt honlap karbantartási szolgáltatás havidíja: 25.000 forint / weboldal.

4.7 Felelősség korlátozása – A Szolgáltató semmilyen formában nem tehető felelőssé az alábbi esetekben: A karbantartott weboldal hálózati, webtárhely vagy egyéb nem a Szolgáltatóhoz köthető technikai hibából eredő üzemszünetéért. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás keretén belül maximálisan az Igénylő érdekeit figyelembe véve cselekszik, az esetleges hálózati vagy direkt támadásokkal szemben, az úgynevezett “Zéró-Day / Nulla napos” sebezhetőségekkel szemben 100%-os védelmet nem tud garantálni – mint ahogy nem garantálja egyetlen nemzetközi vagy hazai vállalkozás sem.

4.8 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően lép életbe, és kizárólag az életbe lépést követő elektronikus szerződésekre vonatkozik.

4.9 A Szolgáltató díjmentes segítség nyújtása és tanácsadása nem a WordPress ismeretek oktatása vagy annak ismeretanyagának bővítését célozza. A Szolgáltató nem tart e-mailen keresztüli oktatást jelen karbantartási szerződés keretein belül sem azon kívül.

5. Az Igénylő jogai és kötelezettségei

5.1 A karbantartandó weboldal hozzáférési adatait átadja a Szolgáltatónak, mely tartalmazza: A weboldal adatbázis, webtárhely és honlap adminisztrációs felületének elérhetőségeit.

5.2 A Szolgáltató részére történő elküldése előtt meggyőződik ezen hozzáférési adatok valódiságáról és időszerűségéről.

5.3 A hozzáférési adatokban bekövetkező esetleges változásokról 5 munkanapon belül értesíti a Szolgáltatót. Ezen adatokat digitális formában küldi meg, melyhez a Szolgáltató elektronikus űrlapot biztosít.

5.4 A Szolgáltatói karbantartó fiókot (hozzáférés) a karbantartási szerződés teljes idejére az Igénylő fenntartja annak jogosultsági szintjét át nem állítja.

5.5 Igénylő jelen szerződés elfogadásával WordPress technikai karbantartási szolgáltatást vesz igénybe, mely havi ütemezésű díjfizetésre kötelezi a Szolgáltató által a honlapon felkínált, de Igénylő által választott ideig.

5.6 Kapcsolattartás a Szolgáltatóval: Kizárólag elektronikus levélben (e-mail) történő kapcsolattartás az elfogadott, az elektronikus szerződésben megadott személy által.

6. Előfizetőknek járó díjmentes szolgáltatások

6.1 WordPress rendszermag frissítése.
6.2 WordPress bővítmények frissítése.
6.3 Weboldal vírusmentesítés.
6.4 Feltört honlap helyreállítás.
6.5 Divi 3.x sablontéma frissítése.
6.6 WPML bővítmény frissítése.
6.7 Google Analytics beállítás.
6.8 Search Console beállítás.
6.9 Facebook-képpont telepítés és beállítás.
6.10 Honlap gyorsítás félévente – szükség esetén.
6.11 Napi biztonsági mentés készítése és eltárolása (biztonsági mentések megőrzése a szerződési idő alatt visszamenőlegesen maximum 90 napig).
6.12 Fokozott biztonság kialakítása a karbantartott honlapon (a lehető legbiztonságosabb konfiguráció beállítása, kapcsolódó bővítmények telepítése szakszerűen).
6.13 Weboldal nyitólapjának és további 9 aloldal SEO beállítása szakszerűen.
6.14 Segítségnyújtás videós prezentációval havonta 1 alkalommal (maximum 15 perc).
6.15 Általános tanácsadás a karbantartott weboldallal kapcsolatban (maximum havi 4 email).
6.16 Általános segítségnyújtás elektronikus levelezésen keresztül havi 10 alkalommal (azaz maximum 10 email).
6.17 Kisebb, apró weboldal módosítás maximum havi 10 alkalommal. Szolgáltató részéről “apró weboldal módosításnak” számítanak az olyan előfizetői módosítási kérelmek, melyeket elvégzéséhez maximum 15 perc elegendő.
6.18 SSL certifikáció telepítése és beállítása, beüzemelése a weboldalon. Ennek feltétele a webtárhely szolgáltatónál elérhető Let’s Encrypt certifikáció vagy más nem ingyenes elérhető ügyfél által korábban megvásárolt SSL certifikáció.
6.19 Weboldalhoz vagy a webtárhelyhez kapcsolódó tárhely vagy domain ügyintézések.
6.20 Weboldal költöztetése másik szolgáltatóhoz.
6.21 Weboldal SPAM védelem beállítása.
6.22 Hetente egy riport (összefoglaló) küldése a karbantartott weboldalról.

7. Garancia

7.1 Teljes körű garancia nyújtása. Az elvégzett módosítási munkákhoz a szerződési idő alatt – a fellelt hibát a Szolgáltató 1 munkanapon belül javítja.

7.2 Más személy által végzett módosításból fakadó működési hiba vagy hibák kijavítására sem a garancia sem a díjmentesség nem vonatkozik.

8. Kedvezmények

8.1 Szolgáltatónak lehetősége van az eseti módosítási díjból maximum 30% kedvezményt nyújtani ügyfelének. A kedvezmény megadásának mérlegelése kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A kedvezmény pozitív elbírálása alapvetően összefügg a weboldal előmenetelével, az Ügyfél – Szolgáltató közötti kapcsolat “minőségével”.

9. Fizetési mód és határidő

9.1 Fizetési mód: banki átutalás
9.2 Fizetési határidő: 5 nap

 

pixelmarketing

WordPress weboldalak, webáruházak és blogok technikai karbantartása, továbbfejlesztése, sebesség optimalizálása, SEO beállítása előfizetőknek.

Havi korlátlan, díjmentes vírusmentesítés és feltört honlap rendbehozatal.

© 2002 - 2018 Pixelmarketing.hu