Adatkezelési tájékoztató

 

Általános ismertető

A Fekete László József ev. (6724 Szeged, Vág utca 3/b., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://pixelmarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ webcímen.

Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesülnek az érintettek. Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérlek, írd meg nekem és megválaszolom a kérdésedet.

Fekete László József ev. (azaz Pixelmarketing.hu) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pixelmarketing.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

I. Adatkezelési alapfogalmak

 

 • SZEMÉLYES ADAT: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • KÜLÖNLEGES ADAT:
  • a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • HOZZÁJÁRULÁS: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • TILTAKOZÁS: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • ADATTOVÁBBÍTÁS: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • ADATTÖRLÉS: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • ADATZÁROLÁS: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • ADATMEGSEMMISÍTÉS: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • HARMADIK SZEMÉLY: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • HARMADIK ORSZÁG: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

 

A Pixelmarketing.hu alkalmazott adatkezelési elvei

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.  Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha

 • ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
 • azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

II. Tájékoztató a pixelmarketing.hu webhelyen használt sütikről

 

a), Mik a sütik?

A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (számítógép, mobiltelefon vagy egyéb böngészésre alkalmas számítástechnikai eszköz) elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. 

A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból “dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat. Ezen felül abban támogatnak bennünket, hogy megtaláljuk a honlap optimális beállításait azáltal, hogy az Ön honlapon töltött tevékenységéről a sütik információt nyújtanak nekünk (például megtudjuk, melyik része a honlapnak az, amelyen Ön a legtöbb időt töltött).

b), A sütik kezelése

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket. Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző nevére kattintva többet is megtudhat:

 

c), Milyen sütit használunk

A honlapunkon kettő fajta sütit tárolunk:

 • Teljesítményt biztosító süti (Google Analytics / GA) – Ez a süti csak abban az esetben települ a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást az első látogatáskor megadta. Ha ez nem történne meg, akkor a süti anonimizálva lett. Azaz nem kapcsolható a felhasználóhoz.
 • Használatot elősegítő ún. funkcionális süti – (Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulásának a beszerzését.)

 

c).1. Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsunk át holnapunk tartalmát.

A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

Süti neveSüti élettartamaSüti funkciójának leírása
_ga26 hónapA felhasználók
megkülönböztetésére szolgál
_gid24 óraA felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
_gat1 percNöveli a szervernek küldött
lekérések sűrűségét.

 

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

III. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók adatai

 

1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Fekete László József ev. (pixelmarketing.hu)
Székhelye és postacíme: 6724 Szeged, Vág utca 3/b.
E-mail címe: fekete.laszlo @ pixelmarketing.hu
Honlapja: www.pixelmarketing.hu

 

2. Az adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó (A) – tárhely szolgáltató
Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefonszám: +36 1 789-2-789
Email: support @ tarhely.eu
Honlap: www.tarhely.eu

Adatfeldolgozó (B) – számla kiállítás
Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft.
Székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Postacíme: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
E-mail címe: hello @ billingo.hu
Honlapja: https://www.billingo.hu/

 

 

IV. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása adatkezelési célok szerint

 

3. A prémium WordPress karbantartási szolgáltatás igénylését követően a számla tárolása

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adatadatkezelés célja
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz
személyes adatot)
A számlázás során a cég nevének
feltüntetése jogszabályi kötelezettség.
név (amennyiben magánszemélyként történt
a vásárlás)
A számlázás során a név feltüntetése
jogszabályi kötelezettség.
címA számlázás során a vásárló címének
feltüntetése jogszabályi kötelezettség.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése tartalmazza, amely alapján a cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 3.1. pontban foglalt adatokat.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is -, legalább 8 évig kell megőrizni.

3.4. Adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

A számla tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.

 

Octonull Kft.

kezelt személyes adatMely módon használja az
adatfeldolgozó a személyes
adatot?
Adatkezelés időtartama
e-mail címAz Octonull Kft. a számla
kiállításáról Önnek e-mail
üzenetet küld.
A számla kiküldéséhez az
adatokat jelen célból az
Octonull Kft. a szerződés
megszűnéséig kezeli. Ezt
követően az adatok további
kezelését folytatja azonban a
2. pont alapján.
cégnév (amennyiben a cég
neve tartalmaz személyes
adatot)
Az Octonull Kft. a számla
kiállításáról Önnek e-mail
üzenetet küld.
A számla kiküldéséhez az
adatokat jelen célból az
Octonull Kft. a szerződés
megszűnéséig kezeli. Ezt
követően az adatok további
kezelését folytatja azonban a
2. pont alapján.

 

4. Adatok kezelésének megszűnése

4.1. A 3. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével.

4.2. Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége: Jelen célhoz 3.4 pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 4.1. pontban jelölt időtartamig.

 

 

4. A “kapcsolati űrlap” és “gyors árajánlat űrlap” használata esetén;

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adatadatkezelés célja
személy neveAz érintettel való kapcsolattartás
email címAz érintettel való kapcsolattartás
telefonszámAz érintettel való kapcsolattartás
IP-cím (internet protokoll-cím)a Felhasználó földrajzi helyének meghatározása

4.1.1. A Pixelmarketing.hu weboldal böngészése esetén: az IP-cím rögzítése;

4.2. Az adatkezelés jogalapja az IP-cím kivételével

Önkéntes hozzájáruláson alapuló. Az Infotv. 3. § 7. pontja alapján történő hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.3. Kapcsolódó érdekmérlegelési teszt az IP-cím vonatkozásában a IX. pontban olvasható.

 

5. Adatok kezelésének megszűnése

5.1. A 3. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével.

5.2. Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége: Jelen célhoz 3.4 pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 5.1. pontban jelölt időtartamig.

 

V. Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?

 

1. Kik ismerhetik meg az adatokat az adatkezelő szervezetén belül?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül a cég tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

2. Mely adatfeldolgozók ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a 3.4 pontban nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

 

VI. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatbázisokat titkosított lemezeken tároljuk. Az adatok átvitele minden esetben erős TLS titkosítással védett HTTPS kapcsolaton történik.

 

VII. Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.  A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld.

Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

4. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

VIII. Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.

A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében.

Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.

Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti.

Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

 

IX. Érdekmérlegelési teszt
(az érintett IP címének, mint személyes adatnak a kezelése vonatkozásában)

 

1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

A Pixelmarketing.hu érdekmérlegelési tesztben vizsgálja, hogy külön hozzájárulás nélkül jogos érdek érvényesítése céljából kezelheti-e a weboldal felhasználóinak IP címét. Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Pixelmarketing.hu jogosult-e ezen személyes adat kezelésére, szükséges az érdekmérlegelési teszt
elvégzése.

Az érdekmérlegelési teszt során a Pixelmarketing.hu:

 • azonosítja az adatkezelőnek az adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett jogalapokat, mint a Pixelmarketing.hu jogos érdekeinek ellenpontját,
 • elvégzi a Pixelmarketing.hu jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

2. A Pixelmarketing.hu, mint adatkezelő jogos érdeke:

Jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat: az Érintett IP címe

 • Az adatkezelés jogalapja: A Pixelmarketing.hu jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal biztonsága.
 • Az adatkezelés időtartama: Az utolsó látogatásától számított 15 napon belül.

Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai szolgáltatást nyújtó Pixelmarketing.hu informatikai rendszereink védelme és a weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet, weboldal adatbázisában tárolt további személyes adatok védelmét, azok illetéktelen kezekbe kerülésének megakadályozását részben az biztosítja, hogy a Pixelmarketing.hu naplózza a weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Amennyiben egy IP címről a weboldal biztonságos működését zavaró tevékenységet észlel, úgy tiltólistára teszi az adott IP címet és megteszi a szükséges informatikai és jogi lépéseket a rosszindulatú tevékenység felszámolása érdekében.

Amennyiben egy adott IP cím vonatkozásában nem történt semmilyen rendellenes működés, úgy az automatikusan 15 napon belül törlésre kerül. Kizárólag abban az esetben történik további tárolás, amennyiben az adott IP címmel valamilyen tiltott tevékenység végzése hozható kapcsolatba.

Így az Érintett IP címe, mint személyes adat a Pixelmarketing.hu valós és jogszerű érdekérvényesítéséhez – informatikai rendszereik védelméhez – szükséges:

 • az informatikai tevékenységet végző számítógép azonosításához,
 • az esetleges rosszindulatú tevékenység IP cím blokkolásával történő felszámolásához,
 • a tevékenység dokumentálásához és a szükséges jogi lépések megtételéhez.

 

3. Az Érintett érdekei, alapjogok:

Mindenkinek alapvető joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR és az infotv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. A személyes adat kizárólag meghatározott célból, meghatározott jogalap fennállása esetén kezelhető. Az Érintettnek, mint természetes
személynek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy

 • információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
 • saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen,
 • magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
 • az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

 

4. A Pixelmarketing.hu és az Érintett érdekeinek összevetése:

Az Érintett IP címének, mint személyes adatnak a Pixelmarketing.hu általi kezeléséhez lényeges és egyértelmű érdeke fűződik, mivel az nélkülözhetetlen a Pixelmarketing.hu által működtetett informatikai  rendszerek védelméhez. Ennek hiányában az informatikai rendszerek védelme nem látható el megfelelően, valamint egy esetleges támadás esetén a támadó fél azonosítása, blokkolása illetve az ellene történő jogi lépések megtételéhez szükséges dokumentáció gyűjtése nem kivitelezhető.

Mivel a Pixelmarketing.hu informatikai rendszereinek adatbázisaiban további személyes adatok tárolása történik, így ezen tárolt adatok védelme érdekében is különösen fontos az informatikai rendszer biztonsága. Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint magánszférája védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Pixelmarketing.hu általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, ugyanakkor ennek hiányában az informatikai rendszert érő esetleges támadások során a támadó jelentős károkat okozhat a Pixelmarketing.hu-nak és a Pixelmarketing.hu ügyfeleinek és a weboldalt használó minden személynek, így az Érintettnek is, továbbá ennek hiányában a Pixelmarketing.hu nem volna képes sem informatikai sem jogi eszközökkel fellépni a támadóval szemben.

A Pixelmarketing.hu és az Érintett érdekeinek összevetése során így arra az álláspontra jutottunk, hogy az IP cím, mint személyes adat kezelése nélkül a Pixelmarketing.hu nem volna képes a weboldal biztonságos működtetésére és a biztonságos működést fenyegető felhasználókkal szemben szükséges jogi lépések megtételére sem.

 

5. Biztosítékok:

A Pixelmarketing.hu kötelezi magát, hogy

 • A személyes adatokat céltól eltérően nem használja fel,
 • amennyiben nem történt az informatikai rendszereit zavaró tevékenység, úgy azt a weboldalon történt látogatást követő 15 napon belül törli,
 • az Érintettet bármikor tájékoztatást kérhet azon személyes adataival kapcsolatban, melyeket a Pixelmarketing.hu által vele összefüggésben kezel,
 • az Érintett tájékoztatást kap a kezelt személyes adat vonatkozásában az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

 

6. Tiltakozás joga:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen és kérheti az adatkezelés megszüntetését. Tiltakozás esetén a Pixelmarketing.hu megvizsgálja, hogy történt-e bármilyen, az informatikai rendszer elleni támadással
összefüggésbe hozható tevékenység az adott IP címről és amennyiben nem, úgy köteles az Érintett személyes adatát törölni. Erre 15 napos határidő áll a Pixelmarketing.hu rendelkezésére. Amennyiben az Érintett a
Pixelmarketing.hu-nak a kérelemmel kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, vagy a Pixelmarketing.hu a határidőt túllépi, az Érintett bírósághoz fordulhat.

 

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Pixelmarketing.hu-nak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel főként az alábbiakra:

 • A Pixelmarketing.hu-nak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez, nevezetesen az általa kezelt informatikai rendszerek biztonságának fenntartása,
 • a tárgybeli személyes adat Pixelmarketing.hu általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges érdeke fűződik, hiszen az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Érintett által is használt weboldal biztonságosan, vírusoktól és egyéb kárt okozó szoftverektől mentesen működjön és zavartalanul rendelkezésre álljon,
 • a tárgybeli személyes adat Pixelmarketing.hu általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintett számára,
 • a Pixelmarketing.hu által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések a tárgybeli személyes adat kezelése által az Érintettnek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy az adatkezelés jogalapja, nevezetesen a Pixelmarketing.hu adatkezeléssel kapcsolatos jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában fennáll. Így a tárgybeli személyes adat Pixelmarketing.hu által történő kezelése jogszerű.

 

pixelmarketing

WordPress weboldalak, webáruházak és blogok technikai karbantartása, tovább fejlesztése, sebességre optimalizálása és SEO beállítása előfizetőknek.

Korlátlan, díjmentes vírusmentesítés és feltört honlap rendbehozatala.

© 2002 - 2018 Pixelmarketing.hu