Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési alapfogalmak

 

 • SZEMÉLYES ADAT: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • KÜLÖNLEGES ADAT:
  • a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • HOZZÁJÁRULÁS: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • TILTAKOZÁS: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • ADATTOVÁBBÍTÁS: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • ADATTÖRLÉS: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • ADATZÁROLÁS: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • ADATMEGSEMMISÍTÉS: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • HARMADIK SZEMÉLY: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • HARMADIK ORSZÁG: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

 

A Pixelmarketing.hu alkalmazott adatkezelési elvei

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.  Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha

 • ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
 • azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

Tájékoztató a pixelmarketing.hu webhelyen használt sütikről

 

a), Mik a sütik?

A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (számítógép, mobiltelefon vagy egyéb böngészésre alkalmas számítástechnikai eszköz) elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. 

A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból “dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat. Ezen felül abban támogatnak bennünket, hogy megtaláljuk a honlap optimális beállításait azáltal, hogy az Ön honlapon töltött tevékenységéről a sütik információt nyújtanak nekünk (például megtudjuk, melyik része a honlapnak az, amelyen Ön a legtöbb időt töltött).

b), A sütik kezelése

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket. Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző nevére kattintva többet is megtudhat:

 

c), A honlapunkon használt sütik

A honlapunkon kettő fajta sütit tárolunk:

 • Teljesítményt biztosító süti (Google Analytics / GA) – Ez a süti csak abban az esetben települ a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást az első látogatáskor megadta. Ha ez nem történne meg, akkor a süti anonimizálva lett. Azaz nem kapcsolható a felhasználóhoz.
 • Használatot elősegítő ún. funkcionális süti – (Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulásának a beszerzését.)

 

c).1. Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsunk át holnapunk tartalmát.

A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

Süti neveSüti élettartamaSüti funkciójának leírása
_ga2 évA felhasználók
megkülönböztetésére szolgál
_gid24 óraA felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
_gat1 percNöveli a szervernek küldött
lekérések sűrűségét.

 

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók adatai

 

1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Fekete László József ev. (pixelmarketing.hu)
Székhelye és postacíme: 6724 Szeged, Vág utca 3/b.
E-mail címe: fekete.laszlo @ pixelmarketing.hu
Honlapja: www.pixelmarketing.hu

 

2. Az adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefonszám: +36 1 789-2-789
Email: support@tarhely.eu
Honlap: www.tarhely.eu

Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft.
Székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Postacíme: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
E-mail címe: hello @ billingo.hu
Honlapja: https://www.billingo.hu/

 

 

Az adatkezelési tevékenységek bemutatása adatkezelési célok szerint

 

3. A prémium WordPress karbantartási szolgáltatás igénylését követően a számla tárolása

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adatadatkezelés célja
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz
személyes adatot)
A számlázás során a cég nevének
feltüntetése jogszabályi kötelezettség.
név (amennyiben magánszemélyként történt
a vásárlás)
A számlázás során a név feltüntetése
jogszabályi kötelezettség.
címA számlázás során a vásárló címének
feltüntetése jogszabályi kötelezettség.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése tartalmazza, amely alapján a cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 3.1. pontban foglalt adatokat.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is -, legalább 8 évig kell megőrizni.

3.4. Adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

A számla tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.

 

Octonull Kft.

kezelt személyes adatMely módon használja az
adatfeldolgozó a személyes
adatot?
Adatkezelés időtartama
e-mail címAz Octonull Kft. a számla
kiállításáról Önnek e-mail
üzenetet küld.
A számla kiküldéséhez az
adatokat jelen célból az
Octonull Kft. a szerződés
megszűnéséig kezeli. Ezt
követően az adatok további
kezelését folytatja azonban a
2. pont alapján.
cégnév (amennyiben a cég
neve tartalmaz személyes
adatot)
Az Octonull Kft. a számla
kiállításáról Önnek e-mail
üzenetet küld.
A számla kiküldéséhez az
adatokat jelen célból az
Octonull Kft. a szerződés
megszűnéséig kezeli. Ezt
követően az adatok további
kezelését folytatja azonban a
2. pont alapján.

 

4. Adatok kezelésének megszűnése

4.1. A 3. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével.

4.2. Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége: Jelen célhoz 3.4 pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 4.1. pontban jelölt időtartamig.

 

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?

 

1. Kik ismerhetik meg az adatokat az adatkezelő szervezetén belül?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül a cég tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

2. Mely adatfeldolgozók ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a 3.4 pontban nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

 

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

 

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.  A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld.

Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

4. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.

A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében.

Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

 

1. sz. melléklet

Érdekmérlegelési teszt

 

1. Fekete László József ev. (pixelmarketing.hu) jogos érdekének meghatározása

A Fekete László József ev. (pixelmarketing.hu – ”Adakezelő”) minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen és az általában elvárható magatartás szerint jár el. Mindenek felett törekszik együttműködni ügyfeleivel és megtesz mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket az igazságszolgáltatás kereteit mellőzve, békésen, kompromisszumra törekedve tudja megoldani.

 

2. Lehetséges más megoldás a jogos érdek biztosítására

Mivel az adatok bemutatása egy esetleges jogvita esetén nélkülözhetetlen, a cél az adatok tárolásán kívül más módon nem érthető el, egyéb megoldás nem áll az Adatkezelő rendelkezésére.

 

3. Az adatkezelés hatása az érintettekre nézve

3.1 A kezelt adatok jellege

A kezelt adatok köre csak a számlázás kezelése céljából feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik: e-mail cím, kapcsolattartó név, a cég név és cím.

3.2. Az adatkezelés módja

Az adatokat semmilyen egyéb célra nem használja fel és azokon semmilyen egyéb műveletet (a tároláson kívül) nem hajt végre.

 

4. Tiltakozás joga

Az érintett az Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatát az Adatkezelő olyan módon kezeli, amellyel az érintett nem ért egyet. Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, az Adatkezelő azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyet az érintettel írásban közöl. Ha döntéssel az érintett nem ért egyet – annak kézbesítésétől, illetve, ha a határidő elmulasztása történt az Adatkezelő által – annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

 

 

(jelen adatvédelmi tájékoztató még nem végleges és semiképpen sem GDPR kompatibilis még, ezért ne is másold)

pixelmarketing

WordPress weboldalak, webáruházak és blogok technikai karbantartása, tovább fejlesztése, sebességre optimalizálása és SEO beállítása előfizetőknek.

Korlátlan, díjmentes vírusmentesítés és feltört honlap rendbehozatala.

© 2002 - 2018 Pixelmarketing.hu